Thay c?m ?ng HTC, Thay m?t knh htc one desire chnh hng, gi r?, uy tn t?i MaxMobile

Thay M?t kính HTC,c?m ?ng HTC giá r?

MaxMobile nh?n s?a ch?a, thay c?m ?ng HTC, trung tâm ???c phát tri?n trong h?n 10 n?m ?ã mang t?i r?t nhi?u nh?ng gi?i pháp giúp khách hàng tránh s? c? không mong mu?n. Cùng v?i s? ?i lên c?a công ngh? các k? thu?t v? s?a ch?a c?ng ???c trung tâm áp d?ng v?i nh?ng máy móc hi?n ??i, linh ki?n ch?t l??ng, th?i gian b?o hành dài h?n. 

M?i các b?n xem video quá trình thay màn hình HTC E8

C?m ?ng HTC t??ng ??i khó nh?p không nh? các linh ki?n c?a dòng s?n ph?m Samsung ??c bi?t là chi?c Samsung galaxy S6 c? ?ình ?ám hi?n nay b?n có th? d? dàng tìm mua ? các c?a hàng, t?i trung tâm là m?t trong nh?ng ??a ch? b?n hoàn toàn có th? thay th? m?i ho?c bóc tách ra kh?i màn hình, vì v?y các v?n ?? v? c?m ?ng  HTC quý khách hoàn toàn có th? ??n trung tâm ?? ki?m tra và s?a ch?a.

Thay cảm ứng HTC

C?m ?ng HTC Desire HD

Khi nào b?n c?n thay M?t kính c?m ?ng HTC ?

Ng??i dùng HTC t?i Vi?t Nam t??ng ??i ?ông ??o nh?ng nhi?u ng??i không hi?u rõ chú d? c?a mình m?i khi g?p s? c? v? màn hình, C?m ?ng HTC ???c thi?t k? li?n m?t kính vì v?y khi thay c?m ?ng cho HTC trung tâm s? thay c?m m?t kính. Các model hi?n ??i ngày nay c?a HTC có m?t kính c?m ?ng ???c ép v?i màn hình, chúng tôi s? tách ph?n m?t kính c?m ?ng b? h? và thay c?m ?ng HTC m?i cho quý khách. 

 

V? các s? c? trên c?m ?ng HTC, h?u h?t khách hàng ??u có th? th?y rõ v?n ?? v? ch?m c?m ?ng, ch?p ch?n, ch?t c?m ?ng, m?t kính b? n?t, v?,... Các nguyên nhân c? b?n chính là do va ??p làm ?nh h??ng ??n màn hình, s? d?ng lâu ngày. Nh?ng v?n ?? này s?m mu?n c?ng ph?i thay m?i m?t kính c?m ?ng, n?u ?? quá lâu s? làm h? ??n b? ph?n màn hình.

 

Hi?n nay, m?t s? c?a hàng s?a ch?a v?n ch?a th? tách ???c m?t kính c?m ?ng nên ??u b?t khách hàng thay c? màn hình, ?i?u này v?a lãng phí và t?ng chi phí s?a ch?a.

Nh?ng l?u ý khi thay th? m?t kính HTC

Hi?n t?i trên th? tr??ng có khá nhi?u ??a ch? thay m?t kính áp d?ng công ngh? c? không hi?n ??i, th? công c?ng nh? linh ki?n không chu?n s? khi?n cho màn hình c?a b?n sau khi thay m?t th?i gian d? b? ? vàng, s?c màn hình, h?ng màn. Th?m chí tay ngh? th? không cao còn có th? gây ra h?ng hóc các b? ph?n khác ! ??n v?i chúng tôi quý khách có th? xem tr?c ti?p nhân viên thao tác. An tâm tuy?t ??i.

B?ng giá c?m ?ng HTC ???c thay t?i MaxMobile 

Các phiên b?n HTC c? th??ng có c?m ?ng và m?t kính tách r?i, còn v?i các phiên b?n Smartphone HTC m?i, m?t kính ???c ép v?i màn hình vì v?y n?u quý khách c?n ki?m tra chính xác dòng máy c?a mình . Danh sách model máy là các m?u ph? bi?n nh?t hi?n nay, n?u quý khách không tra th?y linh ki?n c?a mình xin vui lòng liên h? theo Hotline : 0969.655.655 ?? ???c báo giá m?t cách chính xác.

STT Model c?m ?ng HTC Giá thay (VN?)   B?o Hành
1 Thay m?t kính c?m ?ng HTC Aria (G9) 350.000   03 Tháng
2 Thay c?m ?ng HTC ChaCha  180.000   03 Tháng
3 Thay c?m ?ng HTC Desire 200 390.000   03 Tháng
4 Thay c?m ?ng HTC Desire HD (G10/ A9191) 300.000   03 Tháng
5 Thay M?t kính HTC Desire C 250.000   03 Tháng
6 Thay M?t kính HTC Desire S 350.000   03 Tháng
7 Thay M?t kính HTC Desire Z 350.000   03 Tháng
8 Thay M?t kính c?m ?ng HTC EVO 3D/ EVO 4G+ 300.000   03 Tháng
9 Thay M?t kính c?m ?ng HTC EVO 4G 390.000   03 Tháng
10 Thay M?t kính c?m ?ng HTC  HD 7, Desire A8181 300.000   03 Tháng
11 Thay m?t kính HTC HD mini 350.000   03 Tháng
12 Thay M?t kính HTC HD2 cài / HD2 hàn 350.000   03 Tháng
13 Thay M?t kính HTC Incredibles (G11/ S710E) 350.000   03 Tháng
14 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Mozart 350.000   03 Tháng
15 Thay M?t kính HTC Raider 4G 450.000   03 Tháng
16 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Sensation XE(G18/ Z715E) 300.000   03 Tháng
17 Thay M?t kính HTC Surrround (T8788) 300.000   03 Tháng
18 Thay M?t kính HTC Troyphy (T8686) 300.000   03 Tháng
19 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Wildfire có IC  350.000   03 Tháng
20 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Wildfire không IC  200.000   03 Tháng
21 Thay M?t kính HTC Wildfire S (G13) 300.000   03 Tháng
22 Thay M?t kính  HTC Butterfly  400.000   03 Tháng
23 Thay M?t kính HTC Butterfly S 450.000   03 Tháng
24 Thay M?t kính HTC Desire 300 350.000   03 Tháng
25 Thay M?t kính HTC Desire 501 400.000   03 Tháng
26 Thay M?t kính HTC Desire 500 350.000   03 Tháng
27 Thay M?t kính  HTC Desire 600 300.000   03 Tháng
28 Thay M?t kính HTC Desire 616 550.000   03 Tháng
29 Thay m?t kính c?m ?ng HTC Desire 700 400.000   03 Tháng
30 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire 601 500.000   03 Tháng
31 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire 606 500.000   03 Tháng
32 Thay m?t kính HTC Desire 816 750.000   03 Tháng
33 Thay M?t kính HTC  Desire 820 350.000   03 Tháng
34 Thay M?t kính HTC Desire SV 250.000   03 Tháng
35 Thay M?t kính HTC Desire V 250.000   03 Tháng
36 Thay M?t kính HTC Desire VC 390.000   03 Tháng
37 Thay M?t kính HTC Desire X 300.000   03 Tháng
38 Thay M?t kính HTC G20 Rhyme S510b 390.000   03 Tháng
39 Thay m?t kính HTC 8S 200.000   03 Tháng
40 Thay m?t kính HTC 8X 300.000   03 Tháng
41 Thay M?t kính HTC One  300.000   03 Tháng
42 Thay M?t kính HTC One 2 Sim/ ONE J 500.000   03 Tháng
43 Thay M?t kính HTC One Mini 300.000   03 Tháng
44 Thay M?t kính HTC One S 300.000   03 Tháng
45 Thay M?t kính HTC One SV 300.000   03 Tháng
46 Thay M?t kính HTC One X 250.000   03 Tháng
47 Thay M?t kính HTC  Sensation XL 300.000   03 Tháng
48 Thay M?t kính HTC One M8 350.00   03 Tháng
49 Thay M?t kính HTC One M9 1.600.000   Màn Hình
50 Thay M?t kính c?m ?ng HTC One E9 400.000   03 Tháng
51 Thay M?t kính c?m ?ng HTC One E8 350.000   03 Tháng
52 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desrie 626 300.000   03 Tháng
53 Thay kính c?m ?ng HTC Desire 526 400.000   03 Tháng
54 Thay M?t kính c?m ?ng HTC One A9 Liên H?   03 Tháng
55 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire 603 450.000   03 Tháng
56 Thay M?t kính c?m ?ngHTC Desire 606 Liên H?   03 Tháng
57 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire 608 500.000   03 Tháng
58 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire 609 550.000   03 Tháng
59 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire 826 500.000   03 Tháng
60 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire eye 650.000   03 Tháng
61 Thay c?m ?ng HTC Desire 728 Liên h?   03 Tháng
62 Thay c?m ?ng HTC Desire 820 400.000   03 Tháng
63 Thay c?m ?ng HTC Desire 726  Liên h?   03 Tháng
64 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire 620G 400.000   03 tháng
65 Thay M?t kính c?m ?ng HTC Desire 326 550.000   03 Tháng
66 Thay màn hình HTC One E9 Plus Full b?  1.750.000   03 Tháng
67 Thay màn hình HTC One A9 Liên h?   03 Tháng
68 Thay C?m ?ng HTC 10 Liên h?   03 Tháng
69 Thay C?m ?ng HTC M7 Liên h?   03 Tháng
70 Thay C?m ?ng HTC M8 Liên h?   03 Tháng
71 Thay C?m ?ng HTC M9 Liên h?   03 Tháng
72 Thay m?t kính c?m ?ng HTC 10 Liên h?   03 Tháng
73 Thay m?t kính c?m ?ng HTC desire 816 Liên h?   03 Tháng

 

L?u ý : Giá thay c?m ?ng HTC có th? thay ??i theo t?ng th?i ?i?m, vì th? quý khách có th? tham kh?o ho?c liên h? tr?c ti?p ?ên c?a hàng ?? ???c báo giá c? th?. Giá ch?a bao g?m công thay th?, quý khách vui lòng c?ng t? 100.000 - 200.000 công k? thu?t tùy t?ng ?? khó c?a máy. Xin h?n h?nh ti?p ?ón quý khách t?i MaxMobile

Quy trình thay c?m ?ng cho HTC

M?t trung tâm hàng ??u nh? MaxMobile chúng tôi luôn áp d?ng nh?ng quy trình thay th? riêng bi?t và rõ ràng, m?i khách hàng ??u ???c h??ng quy?n l?i nh? nhau. Vì v?y các các s?n ph?m ???c trung tâm thay th? luôn có ch?t l??ng và ?? ?n ??nh tuy?t ??i. 

 

Quy trình thay th? c?m ?ng bao g?m các b??c t? ti?p nh?n ??n khi tr? máy cho khách, giai ?o?n này ?ã ???c trung tâm giám sát, ngoài ra quý khách hoàn toàn có th? tr?c ti?p quan sát quy trình thay c?a nhân viên. T?i các trung tâm không ??t ch?t l??ng có th? r?t khó ?? bi?t nhân viên ?ã làm gì v?i chi?c ?i?n tho?i c?a mình nên ?? dính ph?i linh ki?n kém ch?t l??ng.

T?i MaxMobile chúng tôi xây d?ng các b??c thay c?m ?ng HTC m?t cách khoa h?c nh?m ti?t ki?m th?i gian mà l?i hi?u qu? :

 1. Ti?p nh?n máy và ki?m tra b?o hành.
 2. Tiên hành xác ?inh l?i và báo l?i cho khách hàng ph??ng án kh?c ph?c.
 3. Ti?n hành kh?c ph?c s? c?, tách m?t kính c?m ?ng b? h? ra.
 4. Test c?m ?ng tr??c khi l?p l?i.
 5. Khách hàng ki?m tra và vi?t b?o hành cho khách hàng.

Trung tâm s?a ch?a c?m ?ng HTC uy tín t?i Hà N?i

 

Cam k?t c?a MaxMobile khi thay c?m ?ng HTC

D?ch v? thay th? c?m ?ng ???c trung tâm th?c hi?n hoàn toàn v?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, Ho?t ??ng trong nhi?u n?m nên trung tâm ?ã có nhi?u kinh nghi?m s?a ch?a c?ng nh? ti?p ?ón khách hàng, vì th? mà luôn nh?n ???c s? tin t??ng khách hàng. 

 

Trung tâm v?n ti?p nh?n r?t nhi?u ý ki?n c?a khách hàng ?? d?ch v? c?a mình luôn ???c chu ?áo và hài lòng nh?t. Chúng tôi luôn cam k?t v?i khách hàng nh?ng ?i?u ?ã mang t?i thành công c?a trung tâm nh? ngày hôm nay :

 • ??i ng? nhân viên nhi?t tình, có tay ngh? cao.
 • Th?i gian thay c?m ?ng HTC nhanh chóng.
 • Linh ki?n hoàn toàn chính hãng và có xu?t x? rõ ràng. 
 • B?o hành chu ?áo và hoàn toàn uy tín theo ?úng quy ??nh. 
 • H? tr? t? v?n các s? c? v? m?t kính c?m ?ng, các ph? ki?n ?i kèm cho HTC.

 

Video h??ng d?n thay c?m ?ng cho HTC HD7 t?i MaxMobile

C?m ?n qúy khách ?ã quan tâm d?ch v? thay c?m ?ng HTC t?i trung tâm MaxMobile.

mũi tên

??a ch? liên h?:

Trung tâm ?i?n tho?i ?i ??ng MaxMobile 

TP Hà N?i
63A, Ph? V?ng, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i 
0969.655.655 - 0466.565.565

TP H? Chí Minh
31 ???ng Lê H?ng Phong P.4 Q.5 TPHCM 
0939.922.922 - 0931.922.922

 

T? khóa tìm ki?m trên Google:

 • thay c?m ?ng htc giá bao nhiêu
 • thay c?m ?ng cho htc t?i hà n?i
 • c?m ?ng htc chính hãng
 • Thay m?t kính htc ? ?âu?
 • Giá thay m?t kính htc
 • ??a ch? thay m?t kính HTC

 

Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn